Sosial mediýa bilen SEO-ny gowulandyrmagyň 5 usuly - Semaltdan düşünje

Gözleg motorlarynda reýtingiňizi gowulaşdyrmak isleýärsiňizmi?

SEO öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin sosial mediany ulanmak isleýärsiňizmi?

Sosial mediýa gözleg netijeleriňizde ep-esli peýdalary bar we aýdyň sosial agdyklyk gözleg ýerini ýokarlandyryp biler.

Bu ýazgyda , “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Jeýson Adler bäş sany ýoly hödürleýär, bu arkaly gözleg reýtingiňizi gowulandyrmak üçin sosial media ulanyp bilersiňiz.

# 1: Sosial ulgamlaryňyz bilen baglanyşyk guruň

Ozal Google-yň reýtingi, şahsyýetiň göz öňünde tutýan baglanyşyklarynyň hiline garamazdan baglanyşyk binýadyna esaslanýardy. Soň bolsa, Google adamlaryň galp baglanyşyklary ulanmak arkaly reýtingi dolandyrýandyklaryna göz ýetirenden soň, baglanyşygyň hiline seredip başlady.

Sosial saýtlar web ygtyýaryna esaslanýanlygy sebäpli, bu sahypalardaky baglanyşyklar köplenç has ýokary hilli hasaplanýar. Täze “Facebook” sahypasy bar bolsa-da, “Facebook” -yň doly ygtyýary sebäpli ýokary derejä çykar.

# 2: yzarlaýanlaryňyzyň sanyny köpeldiň

Köp sanly ýokary hilli yzarlaýjylary bolan sahypalar gözleg motorlarynda has gowy tertiplidir. Ratedokary baha berlen yzarlaýjylar sosial media platformalaryňyzda we bu adamlaryň ep-esli bölegi käbir ýollar bilen täsirleşýär ýa-da meşgullanýar.

Gepleşik mazmunyňyzy täzeden ýazmak, nokatlary köpeltmek, Google + -da syn ýazmak ýa-da hatda twit ibermek görnüşinde bolup biler. Şeýle bolansoň, yzarlaýanlaryňyzyň sanynyň yzygiderli artýandygyna göz ýetiriň.

# 3: Mazmunyňyzyň paýlaşyljakdygyna we gözlenip biljekdigine göz ýetiriň

Pinterest ýaly sosial platforma maglumatlaryňyzy paýlaşýar we gözleýär. Platforma paýlaşmaga ep-esli ylham berýär. Ulanyjylar gyzyklanma bildirýän tagtalaryny tagtalaryna ýerleşdirýärler we beýleki Pinterest janköýerlerine ýaýradýarlar.

Mysal üçin, “Facebook” -daky ýazgylaryňyzy gözleg motorlarynda gözläp bilersiňiz, “Facebook” gizlinlik sazlamalar goýmasyna girip we beýleki gözleg motorlaryna wagtyňyzy baglanyşdyryp bilersiňiz.

# 4: postsazgylaryňyzyň açar sözleri ulanýandygyna göz ýetiriň

Açar sözler sahypaňyz, tölegli mahabat kampaniýalary we blog üçin möhümdir, şonuň üçin açar sözleriň sosial mazmunyňyz bilen möhümdigi sizi geň galdyrmaly däldir.

“Pinterest” -de gözleg motorlarynda has gowy orny eýelemegiň ygtybarly usuly, tagtalaryňyzyň ýa-da gysgyçlaryňyzyň açar sözleriň bardygyny üpjün etmekdir. Şonuň ýaly-da, “YouTube” wideolary üçin gözleg geçirmek, profiliňizde görkezilse, blog, kanal we web sahypasyna traffigi artdyryp biler.

“Facebook” ýazgylaryňyzdaky açar sözleri ulanmak has gowy reýtinge getirip biler.

Açar sözler mazmunyňyzyň gözlenmegini üpjün edýär we ulanyjylar şol sözleri gözlänlerinde mazmunyňyz ilkinji açylar.

# 5: localerli sanawlary düzüň

Kärhanaňyzda Google + -da degişli maglumatlaryňyz we salgyňyz bar bolan ýöriteleşdirilen sanawyň bardygyna göz ýetiriň. Bu, müşderileriňize guramaňyzy göni Google-da gözden geçirmäge mümkinçilik berer.

Netije

Sosial saýtlary marketing çäreleri hökmünde ulanmak maslahat berilýär, ýöne SEO-ny güýçlendirmek üçin ulanyp, hasam güýçlendirip bolýar.

Sosial saýtlaryň reýtingi gowulaşdyryp biljekdigine ynam edip bolar.

mass gmail